MÁTE ZÁJEM O TEPELNÉ ČERPADLO NIBE SE SLEVOU 50 000 Kč? VYPLŇTE KRÁTKÝ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ A MY SE VÁM CO NEJDŘÍVE OZVEME.

AKCE PLATÍ JEN DO KONCE ČERVNA.

GDPR

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: VIAPOWER s.r.o., se sídlem Baumanova 48, 250 82 Horoušany.

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: VIAPOWER s.r.o., se sídlem Baumanova 48, 250 82
Horoušany.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.
Zpracovatelem osobních údajů je dále: HEKO elektro s.r.o. (IČ: 06263348), Gabčíkova 1241/11,
182 00 Praha.

Zpracovatelem osobních údajů je dále: Lukáš Zahradník (IČ: 03758214), Na rovnosti 2696/22,
130 00 Praha.

Zpracovatelem osobních údajů je dále: Solar Power Systems s.r.o. (IČ: 10700501), Josefa
Štemberky 97, 273 54 Lidice.

 

1. Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním kontaktního formuláře

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “),
které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou
poskytnutých správci.

 

2. Jaké údaje budou zpracovány

– Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
– bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
+420 705 117 664
VIAPOWER s.r.o
Baumanova 48, 250
82 Horoušany
IČ: 117 37 565
info@viapower.cz
www.viapower.cz
Strana 2 z 4
– datum narození,
– e-mailová adresa,
– telefonní číslo,
– číslo bankovního účtu.

 

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

– jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
– bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
– datum narození,
– e-mailová adresa,
– telefonní číslo,
– číslo bankovního účtu

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

– pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
– pro zasílání cenových nabídek a informativním sdělení správce,
– domluvení osobní schůzky za účel obhlídky a návrhu řešení pro klienta
– administrativní proces související s projektem, jako např. podání a zpracování žádostí u
provozovatele distribuční soustavy, podání a zpracování žádostí o podporu u Státního
fondu životního prostředí, zpracování projektové dokumentace.
– pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou výše zmíněný zpracovatelé os. údajů, aby je
tyto osoby užily k následujícím účelům:

  • zpracování projektové dokumentace,
  • domluvení místa a termínu provedení montážních a servisních prací.

 

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce
uchovávat osobní údaje po dobu 10 roků

 

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:
– strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
– v písemné podobě;

 

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké
osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování
osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj.
právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6
odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo
nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která
se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat
odesláním e-mailu na adresu info@viapower.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů,
přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah
informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí
informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
– strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
– v písemné podobě;

 

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení
GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení
subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.